Nieuws

Sociale Inschakelingseconomie
Het Salon voor Sociale Inschakelingseconomie - 25 september

www...

Lees meer

Wie zijn wij?


De Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen vzw (PWA) werden in 1995 opgericht op basis van een federale wetgeving. Sindsdien hebben ze steeds gekozen voor een benadering, gericht op de beroepsintegratie van personen die moeilijk een plaats op de arbeidsmarkt vinden.


Sinds 2004 zijn heel wat PWA’s actief op het gebied van de dienstencheques. In Brussel hebben 10 PWA’s een dienstenchequebedrijf opgericht. Zij hebben zich verenigd in een PWA-DC platform en ze werden door de Federale Overheidsdienst Tewerkstelling en Arbeid erkend als sociale inschakelingsondernemingen.


We richten ons prioritair op economische activiteiten zonder winstoogmerk en streven naar dienstverlening aan de gemeenschap met als doel de sociale cohesie en de levenskwaliteit te verbeteren.


De PWA-DC hebben een Gedragscode onderschreven die hun doelstellingen situeert in een algemeen kader. Deze Code stelt een aantal praktijken voor om de sector van de dienstencheques te verbeteren. Hij wordt jaarlijks geëvalueerd.


Gedragscode van de PWA-DC in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De vzw Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen, actief in het Brussels gewest in de sector van de Dienstencheques (PWA-DC) en ondertekenaars van deze gedragscode, moedigen de volgende gedragslijn aan:

  • • De PWA-DC geven hun personeel minstens een halftime arbeidscontract voor onbepaalde duur bij aanwerving of uiterlijk na 3 maanden activiteit;

  • • De PWA-DC verzekeren een gewaarborgd maandloon, zelfs als er eventueel onvoldoende klanten zijn (onvoorziene afwezigheden, verlof, niet-betaling …);

  • • De PWA-DC respecteren de betalingstermijn voor het loon: uitbetaling ten laatste op de vijfde werkdag na het eind van de maand;

  • • De PWA-DC komen tussen in de verplaatsingkosten en de telefoonkosten die verbonden zijn aan de beroepspraktijk;

  • • De PWA-DC beloven een deel van hun winst te investeren in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van hun personeel;;

  • • De PWA-DC beloven niemand te ontslagen als de voordelen van bepaalde aanwervingplannen (Activa, Sine…) worden stopgezet;

  • • De PWA-DC plannen de werkuren van het personeel zodanig dat zij hun beroepsleven en gezinsleven kunnen combineren; zij houden hierbij zowel rekening met de behoeften van de klanten als die van de onderneming;;

  • • De PWA-DC organiseren gezamenlijke bijeenkomsten over de arbeidsomstandigheden met hun personeel; verwachtingen en problemen kunnen daar naar voren worden gebracht.

  • • De PWA-DC staan hun klanten en hun werknemers actief bij in geval van problemen (arbeidsomstandigheden, conflictoplossing …);

  • • De PWA-DC staan garant voor een sociale begeleiding van hun personeel, onder meer voor de administratieve stappen die gezet moeten worden naar diverse organen of administraties (betalingsorganisme, RVA, ziekenkas…);

  • • De PWA-DC zorgen dat hun personeel de nodige bijscholing krijgt in functie van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de klanten en om te komen tot een werkelijke inschakeling op de arbeidsmarkt